Ahmo’s Gyros & Deli

1425 Washtenaw Ave, Ypsilanti, MI 48197
734-390-9090