Ahmo's Gyros & Deli

341 E Huron St, Ann Arbor, MI 48104
734-662-4445