Sadako Japanese Restaurant

1321 S University Ave, Ann Arbor, MI 48104
734-913-0057