Shear Paradise Hair Studio

1817 W Stadium Blvd, Ann Arbor, MI 48103
734-665-2332